• Welcome to Bio-ASP Lab ~

Active members

Dr. Yu Tsao


Research Fellow, 2020 -present
Director, 2011 - 2020

 • Acoustic Modeling
 • Audio-coding
 • Biosignal
 • Deep Neural Networks
 • Speech Recognition

Li-Chin Chen

Senior Project Scientist,
2021 - present

Special Technician, 2019 - 2021

 • Data Science
 • IoT
 • Healthcare Informatics
 • Machine Learning

Kai-Chun Liu

PostDoc, 2020 -present

 • Biosignal Processing
 • Machine Learning
 • Pervasive Healthcare
 • Wearable Computing

Po-Heng Chou

PostDoc, 2020 -present

 • Deep Learning
 • Performance Modeling
 • Signal Processing
 • Wireless Networking

Cheng-Hung Hsin

PostDoc, 2021 -present

 • Age-related Hearing Loss
 • Clinical / Neurolinguisitcs
 • Electrophysiology (EEG/ERP)
 • Language Processing
 • Speech Comprehension in noise

You-Jin Li

RA/PhD, 2015 - present

 • Adaptive Filter
 • Beamforming
 • Echo and Noise Cancellation

Ryandhimas E. Zezario

RA/PhD, 2017 - present

 • Deep Neural Networks
 • Speech Processing
 • Speech Recognition

Heng-Cheng Kuo

RA, 2017 - present

 • Speech Enhancement

Kuo-Hsuan Hung

RA/PhD, 2018 - present

 • Speaker Recognition

Jonathan Sherman

PhD, 2019 - present

 • Impaired Speech Enhancement
 • Speech Generation

Ting-Kuan Chung

PhD, 2019 - present

 • Cochlear Implants
 • Hearing Aids

Hsin-Tien CHiang

RA, 2019 - present

 • Speech Enhancement

Hsin-Ho Huang

PhD, 2019 - present

 • Cochlear Implant
 • Speech Processing

Chi-Chang Lee

Student Research Assistant
2019 - present

 • Speech Enhancement
 • Speech Signal Processing

Tsai-Min Chen

PhD, 2020 - present

 • Biomedical Signal Processing
 • Interdisciplinary Coordination
 • Quantum Computing

Richard Lee Lai

PhD, 2020 - present

 • Bio-signal Processing

Wei-Lun Chen

PhD,2022 - present

 • Artificial Intelligence of Things
 • Intelligent Healthcare
 • Machine Learning

Wen-Chi Chen

RA, 2021 - present

 • mmWave radar

Epri Wahyu Pratiwi

RA, 2021 - present

 • Cochlear Implant
 • Music Perception

Wen-Yuan Ting

Student Research Assistant
2020 - present

Intern, 2020

 • Beamforming

Jia-Yang Chen

Student Research Assistant
2021 - present

 • Speech Enhancement

Rong Chao

Student Research Assistant
2021 - present

Intern, 2021

Yung-Lun Chien

Student Research Assistant
2021 - present

Intern, 2021

Hsin-Hao Chen

Student Research Assistant
2021 - present

Intern, 2021

Chih-Hsing Chen

Student Research Assistant
2021 - present

Intern, 2021

Whenty Ariyanti

Student Research Assistant
2022 - present

Dharma Chao

Student Research Assistant
2022 - present

 • Hearing aids
 • Frequency transposition
 • Frequency compression

Chun Yin

Student Research Assistant
2022 - present

Intern, 2022

 • Speech Assessment

Chin-Jou Li

Student Research Assistant
2022 - present

 • Audio-visual

Shang-Wei Hung

Student Research Assistant
2022 - present

 • Machine Learning
 • In Vivo Imaging
 • Image Processing

Hung-Yu Shih

Student Research Assistant
2022 - present

 • Speech Enhancement
 • Speech Feature Representations

Yi-Heng Lin

Student Research Assistant
2022 - present

 • Bio-signal Processing

I-Chun Chern

Student Research Assistant
2022/03 - present

 • Multimodal Machine Learning
 • Machine Learning
 • Speech Enhancement
 • Audio Generation

ALUMNI

Ting-Yao Hu

Computer Science, CMU
Acoustic Modeling
Data Augmentation
Machine Learning
Speech Recognition/Synthesis

Yu-Ding Lu

RA, 2016 - 2018

Tao-Wei Wang

RA, 2015 - 2018

Harry Lin

Chia-Yung Hsu

Han-Chung Chang

Yen-Teh Liu

Hung-Yi Lee

Jung-En Wu

Yu-Cheng Su

How Jing

Yao Shiao

Lauren Liao

Yi-Ting Tsai

Ying-Hui Lai

Jen-Cheng Hou

RA, 2015 - 2018

Jeremy-Chiaming Yang

ARF, 2011 - 2019

Chia-Yung Hsu

Sheng-Yong Niu

Work at MIT
Massachusetts Institute of Technology

Eric Wang

Intern, 2018 - 2019

Yih-Liang Shen

Intern, 2018 - 2019

Chang-Le Liu

Intern, 2018 - 2019

Yu-Hsien Wang

ARF, 2011 - 2019

Yi-Te Hsu

RA, 2017 - 2019

Hsin-Yen Lin

Intern, 2019

Tseng-Ying Chun

Intern, 2019

Hsieh-Yu Peng

Intern, 2019

Yung-Hsu Yang

Intern, 2019

Yan-Ting Lin

Intern, 2019

Yuan-hong Yang

Intern, 2019

Yu-Tao Chang

Intern, 2019

Tassadaq Hussain

PhD, 2019-2020

Rung-Yu Tseng

RA, 2018 - 2020

Chien-Feng Liao

RA/PhD, 2016 - 2020

I-Fan Lin

PostDoc, 2019 - 2020

Ting-Lu Lin

Intern, 2020

Ting-Yang Hung

Intern, 2020

Bo-Yong Lin

Intern, 2020

Alex Wiggins Lin

Intern, 2020

Han-Yi Wang

Intern, 2020

Alexander C. Kang

RA, 2019 - 2020

Chia-Yu Chang

RA, 2020 - 2021

Szu-Wei Fu

RA/PhD/PostDoc, 2014 - 2021

Shang-Yi Chuang

RA, 2018 - 2021

Li-An Wu

Intern, 2020 - 2021

Bo-Ru Lai

Intern, 2021

Ssu-Han Chen

Intern, 2021

Ya-Hsin Lai

PostDoc, 2020 - 2021

Yu-Chen Lin

PhD, 2016 - 2021

Chiang-Jen Peng

Intern, 2020 - 2021

Yun-Ju Chan

Intern, 2020 - 2021

Po-Hsun Chen

RA, 2021
Student Research Assistant
2020 - 2021

Yue Li

RA, 2019 - 2021

Syu-Siang Wang

PostDoc, 2013 -2022
RA/PhD, 2012 - 2013

Cheng Yu

RA, 2019 - 2022

Tsun-An Hsieh

RA, 2019 - 2022

Yen-Ju Lu

RA, 2020 - 2022

Yu-Wen Chen

RA, 2020 - 2022

Hsin-Li Chang

Student Research Assistant
2020 - 2022

Huan-Hsin Tseng

PostDoc, 2020 -2022

Yin-Ping Cho

Student Research Assistant
2021 - 2022

Intern, 2021